Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό ανάπλασης του Δημοτικού πάρκου Νάουσας

Ο διαγωνισμός  απευθύνεται σε σπουδαστές/στριες  Αρχιτεκτονικής οι οποίοι/ες φοιτούν σε προπτυχιακό επίπεδο (μόνο 3ο , 4ο και 5ο έτος σπουδών) στις Αρχιτεκτονικές σχολές ή Τμήματα Πολυτεχνείων της χώρας.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες. Στις ομάδες μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη και άλλες ειδικότητες (π.χ. γεωπόνοι).

Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα έχει δικαίωμα σε μια και μόνο  συμμετοχή.

Αποκλείεται κάθε πρόσωπο που συμμετείχε στην προπαρασκευή και τη σύνταξη του προγράμματος του διαγωνισμού, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, όπως επίσης και πρόσωπα συνδεόμενα άμεσα με αυτούς επαγγελματικώς ή έχοντα συγγένεια έως δευτέρου βαθμού.

Η συμμετοχή των Διαγωνιζόμενων στον Διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι  θα αναπτύξουν τις ιδέες τους λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα διακήρυξη  και το Φάκελο του έργου.

 Διαδικασία εγγραφής

 Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, ατομικά ή σαν υπεύθυνος της ομάδας θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής που θα βρει στον ιστότοπο futurepark.naoussa.gr  και να την υποβάλει στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής μέχρι και τριάντα  (30) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού ήτοι  έως και την 13/12/2017 και ώρα 15:00, είτε (α) ηλεκτρονικά, είτε (β) με fax είτε (γ) ιδιοχείρως. Η Διοργανώτρια Αρχή θα τηρεί τον κατάλογο εγγραφής με τα στοιχεία του (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, και ηλεκτρονική διεύθυνση) και  θα αποδίδει  σε όλους τους εγγραφέντες  αποδεικτικό εγγραφής .

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρακαλούνται να επισκέπτονται τακτικά τον ιστότοπο, επειδή βρίσκεται σε διαρκή ενημέρωση