ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν με αίτηση του εγγραφέντος στον κατάλογο εκπροσώπου τους τυχόν ερωτήματα (εγγράφως ή ηλεκτρονικά)   μέσα στο πρώτο τέταρτο της προθεσμίας παράδοσης των μελετών, δηλαδή μέχρι την 10η Νοεμβρίου  2017

Η αρμόδια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει εντός  10 ημερών  από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ερωτημάτων και να αποστείλει τα υποβληθέντα ερωτήματα και τις απαντήσεις για ενημέρωση στην ιστοσελίδα  που αναρτάται και η διακήρυξη. Οι ερωτήσεις και απαντήσεις αφορούν σε διευκρινίσεις των δεδομένων του διαγωνισμού και δεν είναι δυνατόν να προκύπτει τροποποίηση των δεδομένων του διαγωνισμού ή αλλαγή προθεσμιών.

Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων από την αρμόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής μετατίθεται η προθεσμία παράδοσης κατά χρονικό διάστημα τουλάχιστον όσο και η καθυστέρηση με άμεση ενημέρωση των εγγεγραμμένων εκπροσώπων.

Μέχρι πόσα άτομα μπορεί να έχει μία ομάδα;

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών μιας ομάδας

Σε περίπτωση δημιουργίας ομάδας, αρκεί να γραφτεί το ένα μέλος ή πρέπει να γραφτούν όλα;

Σε περίπτωση δημιουργίας ομάδας μπορούν να εγγράφουν όλα τα μέλη της μεμονωμένα ή το ένα μέλος ως εκπρόσωπος

Αν γραφτεί μόνο το ένα μέλος μιας ομάδας, αναφέρει κάπου και τα υπόλοιπα μέλη ή λειτουργεί απλά ως εκπρόσωπος

Ο εκπρόσωπος μιας ομάδας θα έχει την υποχρέωση να στείλει συμπληρωματικά μια δήλωση με τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας, Σχολή φοίτησης) των υπολοίπων μελών της ομάδας του με e-mail στη διεύθυνση: futurepark@naoussa.gr

Είναι επιτρεπτή η πρόταση καινούργιων και επιπλέον λειτουργιών εντός της περιοχής μελέτης;

Είναι αποδεκτή η πιθανή κατεδάφιση ή μεταφορά υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων;

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη διαμόρφωση της πρότασης, και κατ΄ επέκταση είναι αποδεκτή κάθε είδους προσέγγιση.

Ο κωδικός της μελέτης προκύπτει από δική μας επιλογή συνδυασμού;

Ο κωδικός της μελέτης προκύπτει από επιλογή του συμμετέχοντα όπως αναφέρεται στο άρθρο 9.3 της διακήρυξης: «Κάθε υποβαλλόμενη μελέτη σημαίνεται αντί ψευδωνύμου με χαρακτηριστικό κωδικό, επιλογής του συμμετέχοντα».

Θα μας δοθεί ψηφιακή μορφή του τοπογραφικού της περιοχής μελέτης σε *.dwg;

Το τοπογραφικό διάγραμμα σε αρχείο *.dwg αποστέλλεται σε όσους εγγραφέντες στο διαγωνισμό το αιτηθούν με μήνυμα τους στην ηλ. δ/νση: futurepark@naoussa.gr

Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αρκεί για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό;

Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αρκεί για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι κάθε πληροφορία, έγγραφο, ή σχέδιο που παραδίδεται κατ΄ αποκλειστικότητα στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θεωρείται εμπιστευτικό και χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Έργου δεν επιτρέπεται να παραχωρηθεί σε τρίτους κατ' ουδένα τρόπο.

Στο Τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχει η ένδειξη «Δέντρα» σε κατά τόπους περιοχές αλλά και η συγκεκριμένη αποτύπωση ορισμένων ειδών δέντρων όπως πλάτανος κλπ. Στην σχεδιαστική πρόταση θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη ΜΟΝΟ τα αποτυπωμένα δέντρα (δηλαδή πλάτανος, φοίνικας κλπ) ή και άλλα που δεν έχουν αποτυπωθεί και αν ναι θα πρέπει να τα αποτυπώσουν οι διαγωνιζόμενοι;

Στην περιοχή μελέτης συναντάμε συστάδες δέντρων και θάμνων τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 1 του φακέλου του διαγωνισμού και υποδεικνύεται η θέση τους στο τοπογραφικό διάγραμμα. Το περιεχόμενο της πρότασης διαμορφώνεται ελεύθερα από τον κάθε διαγωνιζόμενο λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δεδομένων και των ζητούμενων στοιχείων του διαγωνισμού. Η αποτύπωση δέντρων που δεν απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα είναι στην κρίση του κάθε διαγωνιζόμενου.

Στην ενότητα αντικείμενο του διαγωνισμού αναγράφεται πως πρέπει να διατηρηθεί η σημαντική ιστορική βλάστηση. Ποιά στο τοπογραφικό διάγραμμα νοείται ως τέτοια;

Στο τεύχος 1 του φακέλου του διαγωνισμού γίνεται αναλυτική περιγραφή της περιοχής μελέτης. Περιγράφεται αναλυτικά ο χώρος με τις υφιστάμενες υποδομές και την υπάρχουσα βλάστηση καθώς επίσης γίνεται αναφορά στα ιστορικά και σημαντικά σημεία του.

Ο χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων μπορεί να είναι είτε υπόγειος είτε υποβαθμισμένος σε σχέση με το πάρκο;

Και αν δεν είναι υπόγειος αλλά υπέργειος θα τοποθετηθεί εντός του ορίου του σημερινού πάρκου ή χρειάζεται να προβλεφθεί αλλαγή στον περιβάλλοντα χώρο του;

Ο χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων μπορεί να είναι είτε υπόγειος, είτε υποβαθμισμένος σε σχέση με το πάρκο, είτε υπέργειος σε κατάλληλη θέση εντός των ορίων της περιοχής μελέτης.

Στα ζητούμενα της πρώτης πινακίδας αναγράφεται η «ανάλυση του φυσικού τοπίου» σε κλίμακα 1.1000. Αυτό που ζητείται είναι η αναγνώριση της περιοχής ως έχει με μια ανάλυση των δυνατοτήτων του πάρκου και του περιβάλλοντος χώρου ή η νέα πρόταση διαμόρφωσης του πάρκου σε κλίμακα 1.1000 με αναγραφή των προγραμματικών στοιχείων της πρότασης;

Η 1η πινακίδα (Π1) με τίτλο «Ανάλυση φυσικού τοπίου» έχει ως περιεχόμενο την αναγνώριση της περιοχής στην υφιστάμενη κατάσταση της και την ανάλυση των δεδομένων και των δυνατοτήτων που προκύπτουν.

Στα ζητούμενα του διαγωνισμού αναγράφεται η «πρόταση για τη δημιουργία μνημείου». Είναι ευθύνη των διαγωνιζομένων να σχεδιάσουν το ίδιο το μνημείο και πως θα αναπτύσσεται στο χώρο ή αρκεί απλά να υποδείξουν την θέση του στη διαμόρφωση του πάρκου;

Στο άρθρο 4.3 περιγράφονται τα στοιχεία που κατ΄ ελάχιστον θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση των διαγωνιζομένων . Η πρόταση για τη δημιουργία μνημείου στο χώρο πλησίον του ιστορικού πλατάνου στη μνήμη των 1241 σφαγιασθέντων κατά το ολοκαύτωμα του 1822 είναι ένα από αυτά και η προσέγγιση και ανάπτυξη του θέματος άπτεται στη κρίση του καθενός.

Οι εταιρείες τηλεμεταφορών (courier) με τις οποίες θα γίνει και η αποστολή των δεμάτων ΔΕΝ δέχονται να μην αναγράφεται αποστολέας στο εξωτερικό τους. Πως θα αποσταλεί το δέμα χωρίς όμως να γίνουν εμφανή τα στοιχεία του αποστολέα;

Στο άρθρο 9.4 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «..η εργασία παραδίδεται συσκευασμένη σε ένα και μόνο αδιαφανές δέμα όπου αναγράφεται εξωτερικά ο ως άνω ενδεικτικός αριθμός και η διεύθυνση του παραλήπτη. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση δεν είναι επιτρεπτή επί ποινή αποκλεισμού. Ομοίως για τη διατήρηση της ανωνυμίας δεν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος του αποστολέα ακόμη και όταν η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου η άλλης εταιρίας.»

Επομένως θα πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η διατήρηση της ανωνυμίας της κάθε συμμετοχής.

Υφίσταται όριο στον προϋπολογισμό της παρέμβασης και αν ναι αυτός κατατίθεται μαζί με την πρόταση και αξιολογείται από την επιτροπή;

Δεν απαιτείται σύνταξη προϋπολογισμού μελέτης. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Ο τρόπος παράδοσης της πρότασης είναι ελεύθερος ή περιορίζεται σε συγκεκριμένα παραδοτέα (πχ πινακίδες συγκεκριμένων διαστάσεων, τεύχος κτλ);

Τα ζητούμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 της διακήρυξης.

Μπορώ να συμμετέχω στον διαγωνισμό αν βρίσκομαι στο 6ο έτος σπουδών;

Ναι μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό.

Είναι η επιτρεπτή η επίβλεψη από καθηγητή;

Στο άρθρο 5 της διακήρυξης περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η επίβλεψη από καθηγητή είναι επιτρεπτή.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Αρχιτεκτονικής Τοπίου» στο διαγωνισμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 της διακήρυξης «ο διαγωνισμός απευθύνεται σε σπουδαστές/στριες Αρχιτεκτονικής οι οποίοι/ες φοιτούν σε προπτυχιακό επίπεδο (μόνο 3ο, 4ο και 5ο έτος σπουδών) στις Αρχιτεκτονικές σχολές ή Τμήματα Πολυτεχνείων της χώρας» και δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της διακήρυξης. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Αρχιτεκτονική τοπίου» στο διαγωνισμό.